Extra

Diëtistische voorwaarden

Directe toegankelijkheid

De diëtist is direct toegankelijk. Echter, sommige zorgverzekeraars vragen alsnog om een verwijzing van de (huis)arts. Raadpleeg uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar om  zeker te weten of directe toegankelijkheid voor u wel of niet vergoed wordt.


Vergoeding
Je krijgt van mij het factuur opgestuurd waarna je deze eerst zelf betaald. Daarna dien je de rekening voor vergoeding in bij jouw zorgverzekeraar. Ik ben ingeschreven bij het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Hierdoor is het mogelijk de behandeling 75-100% vergoed te krijgen via jouw zorgverzekeraar voor een diëtistisch consult (EMB bloedtesten zijn uitgesloten). Het verschilt per zorgverzekeraar hoe veel je vergoed krijgt. Vergoeding voor dieetadvisering van 3 uur per kalenderjaar is in de basisverzekering opgenomen. Dit valt onder dieetvergoedingen. Hiervoor geldt het wettelijke en verplichte eigen risico van €385,- per jaar. Deze kosten worden wel verrekend met je eigen risico indien die nog niet verbruikt is door andere zorg/medicatie. Sommige aanvullende polissen bij zorgverzekeraars vergoeden extra tijd bij dieetadviezen en dan gaat de begeleiding niet van je eigen risico af. Kinderen tot 18 jaar hebben géén eigen risico. 

Ben je aanvullend verzekerd? Dan is de kans groot dat je extra uren vergoed krijgt. Raadpleeg voor het maken van een afspraak uw polis of neem contact op met de zorgverzekeraar om te weten wat je vergoed krijgt.

Annuleren afspraak
Gemaakte afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren op werkdagen zijn afgezegd. Deze worden anderzijds aan u doorberekend. Deze kosten kunt u niet bij uw zorgverzekeraar declareren. Yvonne van Haastregt draagt waar mogelijk zorg voor de continuïteit van jouw behandeling bij ziekte, ongeval of andere afwezigheid van de diëtist. De diëtist behoud zich het recht een behandeling af te breken.  

Aansprakelijkheid
Deze website is door Yvonne van Haastregt met zorgvuldigheid samengesteld, desondanks is Yvonne van Haastregt niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de volledigheid of betrouwbaarheid van de inhoud hiervan. De op de website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Yvonne van Haastregt.
Adviezen gegeven door Yvonne van Haastregt worden met zorg en naar kennis gegeven en zijn resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Desondanks aanvaardt Yvonne van Haastregt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdend met het opvolgen van de door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld vanuit de diëtist.
Toelichting behandeltijd
De behandeltijd door de diëtist bestaat uit zowel de directe als indirecte tijd. Directe tijd: de tijd waar u als cliënt of patiënt zelf bij aanwezig bent. Indirecte tijd: de tijd waarin de diëtist analyseert, onderzoek doet, voedings-/leefstijladvies uitwerkt en administratie/facturatie uitvoert.
Eigendom
Het is niet toegestaan om documenten (schema’s/variatielijsten/informatie documenten) van Yvonne van Haastregt te kopiëren en/of aan derden te verstrekken mits je hiertoe toestemming hebt verkregen.
Privacy
In de behandeling van de diëtist is uw privacy gewaarborgd. De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijk vastgelegde voorschriften omtrent persoonsregistratie (Wet bescherming persoonsgegevens). Yvonne van Haastregt werkt conform deze Wet. Alles wat je met de diëtist bespreekt, wordt in vertrouwen behandeld. Verwijzende instanties ontvangen na toestemming schriftelijk een rapportage aan het begin en eind van jouw behandeling.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Privacyverklaring Yvonne van Haastregt

Yvonne van Haastregt gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Als je gebruik maakt van diensten binnen de onderneming dan heb ik gegevens van jou nodig. Die verstrek je persoonlijk, via de telefoon of via de mail. Dit zijn gegevens zoals:
·       Naam
·       Geboortedatum
·       Adresgegevens
·       BSN
·       Telefoonnummer/mobiel nummer
·       Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
·       E-mailadres
·       Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens
Deze persoonsgegevens zijn nodig voor het opstellen en verstrekken van een passend behandelplan.
In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’. Deze persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Yvonne van Haastregt bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).
Delen met anderen
Indien noodzakelijk zal Yvonne van Haastregt met jouw instemming gegevens verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling/praktijk bij opname/overname). Yvonne van Haastregt heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht. 
Yvonne van Haastregt zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Yvonne van Haastregt een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Yvonne van Haastregt blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.
Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar yvonnevanhaastregt@gmail.com. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.
Beveiliging
Yvonne van Haastregt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende Logo FitFoodHealth 1beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op via 0622383922 of yvonnevanhaastregt@gmail.com

Meer informatie
Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via yvonnevanhaastregt@gmail.com
Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/Geen opmerkingen:

Een reactie posten